RODO

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo

W dzisiejszych czasach dostępność do informacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ilość przetwarzanych informacji gwałtownie rośnie i coraz trudniej nadzorować, co się  dzieje z naszymi danymi. W konsekwencji coraz powszechniejsze stają się zagrożenia związane z nielegalnym wykorzystywaniem przekazywanych przez nas danych.

Mając na względzie powyższe mamy świadomość, że przychodząc do szkoły w celu załatwienia sprawy oraz przekazując nam swoje dane, obdarowujecie nas Państwo olbrzymim kredytem zaufania. Pragniemy Państwa poinformować, że Nasza szkoła przykłada szczególną uwagę do zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych. Nieustannie pracujemy nad tym, aby dane były przetwarzane  w sposób bezpieczny i transparentny.

W przeddzień wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) chcielibyśmy przekazać Państwu pełną informację na temat podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Makowie.

Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje w zakresie ochrony danych osobowych  będą dla Państwa pomocne.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU

DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej

Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Makowie reprezentowana przez Dyrektora p. Jolantę Szeligę.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych.

3. W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z administratorem za pośrednictwem adresu mailowego iod@gminamakow.info,

4. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. Dane osobowe osób działających w imieniu opiekunów prawnych przetwarzane są na podstawie ich zgody.

5. Dane osobowe dzieci będą udostępniane wyłącznie organom lub podmiotom publicznym działającym w procesie opiekuńczo - wychowawczym na podstawie przepisów prawa, w tym kształtującym politykę edukacyjną państwa. Ponadto dane mogą być ujawnione następującej kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: medyczne, informatyczne, kadrowo - księgowe, doradcze, audytowe, kontrolne.

6. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci przetwarzane będą w celach:

 • rekrutacji;
 • wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2014r poz. 1170)
 • gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody;
 • monitoringu zgodnie z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe.

7. Państwa dane osobowe oraz podane przez Państwa dane osobowe dzieci będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres pobytu w celu edukacji w placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w szczególności wynikających z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym. Ze względu na fakt, że część danych może być przetwarzanych na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych oraz danych osobowych Państwa dzieci przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażoną zgodę mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gminamakow.info lub przesyłając żądanie na adres siedziby administratora.

10. W każdym przypadku przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

11. Podanie przez Państwa danych osobowych, w tym danych osobowych dzieci jest wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i każdy opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie jego dziecka do przedszkola /szkoły zobowiązany jest do podania tych danych dla potrzeb wypełnienia obowiązku edukacyjnego.

12. Dane osobowe osób działających w imieniu opiekunów prawnych podawane są dobrowolnie, jednakże w przypadku braku podania tych danych osoba ta, nie będzie mogła działać w imieniu opiekuna prawnego, np. odebrać dziecka z przedszkola/ szkoły.

13. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Makowie
  96-124 Maków
  ul. Główna 4
 • 46 831 22 26

Galeria zdjęć